رابطه برند با مشتری

Placeholder

رابطه احساسی برند با مشتری چگونه ایجاد می‌شود ؟

برندینگ مفهومی پیرامون مدیریت برداشت یا درک مشتری از محصول و خدمات شرکت است. باید بدانید که ادراک بر 3 نوع است (ادراک حسی، ادراک خیالی و ادراک عقلی) و مدیریت برند به‌نوعی مدیریت ادراک است. در اینجا به بیان ... ادامه مطلب