پارچه ی چرمی

Placeholder

انواع پارچه از الیاف طبیعی تا مصنوعی را بشناسید

بشریت از زمان پدران پدربزرگش تا کنون پی پوشاندن بدنش بوده و هست. اوایل این مهم به وسیله‌ی برگ درختان انجام می‌گرفت و با کشتار حیوانات و پوشیدن پوستشان یا کشف گیاهان و جانورانی مانند پنبه و کرم ابریشم و ... ادامه مطلب